Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN, COACHING, MASTERCLASSES EN WORKSHOPS

 

 1. Organisatie/Werkwijze

Alle trainingen worden onder regie van ConnectFirst uitgevoerd

 1. Geheimhouding

ConnectFirst garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen

te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter

inzage geeft.

 1. Kwaliteit

ConnectFirst staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat

haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een

trainer/adviseur uitvalt, zorgt ConnectFirst, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor

een gelijkwaardige vervanging.

 1. Uitvoering

ConnectFirst start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door

Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf

ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht

genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen.

De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.

 1. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en

verblijfskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele

hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld.

 1. Facturering en Betaling

ConnectFirst factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van

de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale

factuurbedrag factureert ConnectFirst opdrachtgever 50% van het factuurbedrag

na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training.

Wanneer afspraken worden gemaakt m.b.t. variabel beloning word het niet-variabel deel vooraf

gefactureerd na acceptatie van de opdracht. Variabel deel factuur wordt gefactureerd als

overeengekomen met klant in contract.

ConnectFirst hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

 1. Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever

aan ConnectFirst een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan

wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;

– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de

offerteprijs;

– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

 1. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich wenden tot de trainer of

directie van ConnectFirst.

 1. Intellectuele eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door ConnectFirst in verband

met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei

vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in

gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van ConnectFirst.

 1. Algemeen voorbehoud

ConnectFirst behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc.

te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd

en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.

 1. Aansprakelijkheid

ConnectFirst is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten

gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de

toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of

indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.