Select Page

Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN, COACHING, MASTERCLASSES EN WORKSHOPS

 

 1. Organization / Method

All courses are conducted under the direction of First Connect

 1. confidentiality

First Connect ensures that they all information used for training

te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter

inzage geeft.

 1. Quality

Connect First guarantees the quality of its training and

haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een

trainer/adviseur uitvalt, zorgt ConnectFirst, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor

een gelijkwaardige vervanging.

 1. Performance

Connect First start with the performance of the contract after the tender by

Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf

receipt of this confirmation is a minimal preparation time of one month in eight

genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen.

De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.

 1. Prices

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en

verblijfskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele

hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld.

 1. Billing and Payment

Connect First Client invoices the entire invoice amount at the start of

de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale

factuurbedrag factureert ConnectFirst opdrachtgever 50% van het factuurbedrag

na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training.

Wanneer afspraken worden gemaakt m.b.t. variabel beloning word het niet-variabel deel vooraf

gefactureerd na acceptatie van de opdracht. Variabel deel factuur wordt gefactureerd als

overeengekomen met klant in contract.

ConnectFirst hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

 1. cancellation

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever

aan ConnectFirst een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan

wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;

Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de

offerteprijs;

Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

 1. Complaints

In case of complaints regarding the Client training can contact the trainer or

directie van ConnectFirst.

 1. Intellectual ownership

All of the training material and additional material by Connect First in connection

met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei

vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in

gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van ConnectFirst.

 1. general reservation

ConnectFirst behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc.

te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd

en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.

 1. Liability

Connect First is not liable for any direct and / or indirect damages

gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de

toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of

indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.